RETNINGSLINJER & KRAV

RETNINGSLINJER & KRAV

Code of Conduct (CoC)

En Code of Conduct beskriver målsettinger en bedrift har innen etisk handel.

Euro Sko Norge AS har vedtatt retningslinjer for etisk handel, en såkalt Code of Conduct, som er en del av bedriftens verdigrunnlag. Vår CoC uttrykker Euro Sko Norge AS målsettinger knyttet til etisk handel, for eksempel at barnearbeid ikke skal forekomme, at arbeiderne skal ha arbeidskontrakt, at leverandørene betaler arbeiderne en lønn det er mulig å leve av osv. 

Euro Sko Norge AS CoC omfatter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø- og korrupsjon. Disse retningslinjene bygger på sentrale FN og ILO- konvensjoner.

Alle våre leverandører skal levere varer og tjenester som er produsert i samsvar med vår CoC, og disse er forpliktet til å videreformidle våre krav til sine underleverandører.

Euro Sko Norge AS CoC finner du HER

DYREVELFERD

RETNINGSLINJER & KRAV

Euro Sko Norge AS` dyrevelferdspolicy beskriver våre hovedprinsipper, krav og ansvar. Det er aldri akseptabelt å skade og påføre dyr unødvendige lidelser i produksjon av våre varer. 

Alle proteinmaterialer som vi bruker i våre produkter, skal være bi- produkter av matindustrien.

Animal Welfair Policy

KJEMIKALIER

RETNINGSLINJER & KRAV

Som importører av forbrukerprodukter har vi et ansvar gjennom etterlevelse av nasjonale, europeiske(REACH) og internasjonale forskrifter, reguleringer og forbud av farlige kjemikalier.

Se vår liste over farlige kjemikalier HER

RETNINGSLINJER & KRAV

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECDs formål er å skape bærekraftig økonomisk vekst for dermed å bidra til en positiv utvikling i verdensøkonomien og bedre levestandarden for alle mennesker verden over. For næringslivet er internasjonale retningslinjer for samfunnsansvar frivillige å følge. Regjeringen har likevel klare forventninger til at norsk næringsliv legger slike retningslinjer til grunn for sin virksomhet. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger til næringsliv som opererer i eller fra OECD land.

OECD har i 2017 lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. Veilederen er en dynamisk, realistisk og global håndbok som gir veiledning på alle nivå fra prising til produksjon. Den er et resultat av en prosess der ulike aktører har bidratt med innspill for å sikre en veileder som både næringslivet og andre aktører vil ha god nytte av. 

Hele OECD veilederen for tekstil- og skobransjen finner du HER

OECD Kontaktpunkt UU

RETNINGSLINJER & KRAV

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Les mer om FNs bærekraftsmål HER

Film: Hva er bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold