RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Eurosko Norge anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi har en ambisjon om å være Skandinavias ledende skokjede innen bærekraftig forretningspraksis.

Vår policy for bærekraftig forretningspraksis finner du HER.

Code of Conduct

Vår Code of Conduct er vårt viktigste rammeverk for etikk og beskriver forventninger, forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre.

Eurosko Norges Code of Conduct finner du HER.

RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

DYREVELFERD

RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

Euro Sko Norge AS` dyrevelferdspolicy beskriver våre hovedprinsipper, krav og ansvar. Det er aldri akseptabelt å skade og påføre dyr unødvendige lidelser i produksjon av våre varer. 

Alle proteinmaterialer som vi bruker i våre produkter, skal være bi- produkter av matindustrien.

Animal Welfair Policy

KJEMIKALIER

RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

Som importører av forbrukerprodukter har vi et ansvar gjennom etterlevelse av nasjonale, europeiske(REACH) og internasjonale forskrifter, reguleringer og forbud av farlige kjemikalier.

Se vår liste over farlige kjemikalier HER.

RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECDs formål er å skape bærekraftig økonomisk vekst for dermed å bidra til en positiv utvikling i verdensøkonomien og bedre levestandarden for alle mennesker verden over. For næringslivet er internasjonale retningslinjer for samfunnsansvar frivillige å følge. Regjeringen har likevel klare forventninger til at norsk næringsliv legger slike retningslinjer til grunn for sin virksomhet. OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger til næringsliv som opererer i eller fra OECD land.

OECD har i 2017 lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. Veilederen er en dynamisk, realistisk og global håndbok som gir veiledning på alle nivå fra prising til produksjon. Den er et resultat av en prosess der ulike aktører har bidratt med innspill for å sikre en veileder som både næringslivet og andre aktører vil ha god nytte av. 

Hele OECD veilederen for tekstil- og skobransjen finner du HER

OECD Kontaktpunkt UU

RETNINGSLINJER & KRAV – Intranet

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner mennesker har kommet med innspill i prosessen.

Les mer om FNs bærekraftsmål HER

Film: Hva er bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Målene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling:

  • Klima og miljø
  • Økonomi
  • Sosiale forhold